Top

Versie 26 augustus 2019

Reikwijdte Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze privacyverklaring en cookiebeleid hebben betrekking op de website www.keuzehulp.info welke wordt beheerd door PatientPlus, gevestigd Stadsplateau 7 te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 64659712.

PatientPlus gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van de bezoekers en gebruikers van deze webapplicatie. De verwerking van persoonlijke gegevens geschiedt conform de relevante  privacywetgeving. PatientPlus zal deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke Persoonsgegevens wij van u verwerken via patientplus.info, hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Definities en begrippen

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd. Met deze techniek kan informatie van randapparatuur worden verzameld en afgelezen. Denk hierbij aan Persoonsgegevens die verbonden zijn aan het gebruik van een website, zoals bezochte pagina’s en een IPadres. Met deze informatie kan een browser automatisch worden herkend bij een herhaald bezoek aan een website. Een cookie wordt ingezet om te kunnen beïnvloeden hoe gebruikers de site gebruiken.

De klant / PatientPlus haar klant / klant van PatientPlus

De Keuzehulp-applicatie wordt als SaaS afgenomen door de klanten van PatientPlus. PatientPlus haar klant is dus een klant die de Keuzehulp SaaS afneemt.

Gebruiker
Iemand die de Keuzehulp-applicatie gebruikt. Dit betreft dus niet de Klant van PatientPlus.

Verwerkingsactiviteiten

Voor sommige verwerkingsactiviteiten zal PatientPlus als controller optreden en voor andere verwerkingactiviteiten als verwerker. Per verwerkingsactiviteit zal worden aangegeven welke rol PatientPlus heeft.

Alle gegevens die door deze webapplicatie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht of op andere wijze openbaar gemaakt. PatientPlus verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan PatientPlus heeft verstrekt.

Door onze websites te bezoeken, verstrekt u geen persoonlijke gegevens over uzelf aan PatientPlus. Wel kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen via 1) het gebruik van de applicatie (de keuzehulp) en 2) het contactformulier.

1) Gebruik van de applicatie

Deze applicatie kan op twee manieren worden gebruikt: 1) Anoniem of 2) Aangeboden door PatientPlus haar klanten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beide gevallen omdat er een verschil bestaat in de verantwoordelijkheid, de verwerking van Persoonsgegevens en de bewaartermijnen.

Verder maakt de applicatie gebruik van Cookies, waarover verderop in de privacyverklaring uitleg gegeven zal worden.

1.1) Anoniem 
In dit geval treedt PatientPlus op als verwerkingsverantwoordelijke. PatientPlus baseert zich op de grondslag ’toestemming’ om deze verwerking uit te voeren.

Het verwerken van Persoonsgegevens van de Gebruiker is noodzakelijk om de applicatie te laten werken en om de applicatie zijn doel te laten bereiken namelijk: De Gebruiker de Keuzehulp te laten doorlopen en daar een voor de Gebruiker nuttig resultaat uit te laten voortvloeien.

Door gebruik te maken van de anonieme versie van de Keuzehulp geeft de Gebruiker toestemming voor het verwerken van zijn/haar Persoonsgegevens voor het hierboven beschreven doel.

Tijdens het gebruik van de anonieme applicatie worden minimale Persoonsgegevens verwerkt. Dit betreffen: email, diagnose, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS- functionerings-vragenlijsten. Deze gegevens worden tijdelijke opslagen om de webapplicatie gedurende het invullen van de keuzehulp goed te laten functioneren. Wanneer de keuzehulp is ingevuld en afgesloten, zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd. Deze gegevens zijn ten alle tijden niet inzichtelijk voor PatientPlus.

De gebruiker heeft het recht deze toestemming weer in te trekken. Aangezien de verwerking stopt wanneer de Gebruiker de Keuzehulp sluit, is het sluiten van de Keuzehulp voldoende.

1.2) aangeboden door PatientPlus haar klanten
In dit geval treedt PatientPlus op als verwerker. De keuzehulp wordt aangeboden door klanten van PatientPlus. De Klant van PatientPlus is verantwoordelijk voor de verwerkingen gedaan onder instructie van deze klant.

Bij het lezen van deze privacyverklaring dient in ogenschouw te worden genomen dat PatientPlus onder instructie uw gegevens verwerkt. Vanuit deze rol kan PatientPlus niet het doel kan bepalen waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Wanneer u als Gebruiker inlogt met uw account worden de naam en contactinformatie van de verwerkingsverantwoordelijke hieronder worden weergegeven: naam ziekenhuis en emailadres. Bij het gebruiken van de Keuzehulp applicatie worden de volgende gegevens over u verzameld:

Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, patiëntnummer, email, telefoonnummer, diagnose, behandelend arts, datum beslisgesprek, behandeling, Datum operatie, lengte, gewicht, patiënt gebonden antwoorden op informatie-, ondersteuning en beslisondersteuning, eventueel aantekeningen, antwoorden op PROMS functionerings-vragenlijsten.

PatientPlus zal deze Persoonsgegevens in dit geval alleen onder instructie van de klant verwerken en dus niet doorgeven aan andere bedrijven of instanties tenzij de opdrachtgever hiertoe opdracht geeft of de wet zegt dat dit moet.

2) Contactformulier
Voor deze verwerkingsactiviteit treedt PatientPlus op als verwerkingsverantwoordelijke.
Voor het invullen van het contactformulier op keuzehulp.info dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, rol en uw vraag in te vullen. PatientPlus verwerkt de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw Persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Deze gegevens worden opgeslagen en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Cookies

De webapplicatie maakt gebruik van Cookies. Wij gebruiken Cookies om de inhoud van onze websites en keuzehulpen beter af te stemmen op uw behoeften en om uw vordering in een keuzehulp te monitoren. PatientPlus gebruikt alleen technische en functionele Cookies en analytische Cookies die geen inbreuk maken op de privacy.


Gebruik analytische cookies

We gebruiken analytische Cookies ten behoeve van de registratie van:

  • het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
  • de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
  • de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
  • welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker.


Richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens

De analytische Cookies (Google Analytics) zijn ingericht conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat:

  1. het IP-adres geanonimiseerd wordt (dat wil zeggen dat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt vastgelegd);
  2. ‘gegevens delen met Google’ is uitgezet (zodat Google geen gegevens mag koppelen met andere diensten).


Gebruik weigeren

U kunt het gebruik van Cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ook kunt u de Cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer, bijvoorbeeld via uw internetbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze webapplicatie kunt benutten.

Delen van Persoonsgegevens

PatientPlus kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Keuzehulp.info wordt ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn in sommige gevallen verwerkers van PatientPlus en andere gevallen sub-verwerkers van PatientPlus. Het doorgeven van uw Persoonsgegevens door PatientPlus geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.


Afspraken met sub-verwerkers

PatientPlus maakt afspraken met sub-verwerkers om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen. PatientPlus zal uw Persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derden die niet door PatientPlus zijn ingeschakeld om het beoogde gebruik door Gebruiker mogelijk te maken, tenzij PatientPlus hiertoe gehouden is op grond van de wet.


Categorieën van derden

De categorieën van derden waar PatientPlus uw Persoonsgegevens mee deelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening of andere doeleinden genoemd in deze privacyverklaring:

  • Webapplicatie hostingpartijen;
  • SMS providers;
  • Partijen voor het bijhouden van statistieken.

Aangezien PatientPlus in de situatie zoals beschreven in sectie 1.2 van deze privacyverklaring een verwerker is van de Klant van PatientPlus, is het mogelijk dat de lijst van categorieën niet beperkt is tot deze lijst.

Bewaartermijnen

Applicatie
De Persoonsgegevens welke in de context van sectie 1.1 van deze privacyverklaring worden verwerkt, worden wanneer de keuzehulp ingevuld en afgesloten is automatisch verwijderd.
De Persoonsgegevens welke in de context van sectie 1.2 van deze privacyverklaring worden verwerkt, worden verwerkt onder instructie van de Klant van PatientPlus. De Klant PatientPlus bepaalt.


Contactformulier
De Persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het contactformulier worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.


Cookies
Wij plaatsen de cookie alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste Cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige Cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht PatientPlus en of de Klant van PatientPlus te verzoeken om inzage te geven in uw Persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming of via het volgende e-mailadres: contact@patientplus.info.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring periodiek wijzigen, mocht de wet- en regelgeving hier aanleiding toe geven. Wij zullen dan een gewijzigde versie van de privacyverklaring plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris gegevensbescherming heet Ingmar van der Poel en is bereikbaar per e-mail op ingmarvanderpoel@patientplus.info.