Top
zorg subsidie

Voldoende mogelijkheden voor bekostiging Samen Belissen

Hoe kunnen ziekenhuis en zorgverzekeraar samen optrekken om de toepassing van Samen Beslissen duurzaam te stimuleren en te honoreren in het kader van inkoop en bekostiging van zorg? Die vraag stond centraal in het onderzoek van Savelberg en De Bruijn. De resultaten werden opgetekend in het rapport ‘Samen Beslissen: ziekenhuis en zorgverzekeraar in gesprek’, dat te lezen is op de website van het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg.


Voldoende mogelijkheden voor beloning

Aanleiding en achtergrond van het project werd gevormd door een analyse, waaruit bleek dat er in principe voldoende mogelijkheden zijn voor het belonen van Samen Beslissen binnen de huidige bekostigingssystematiek. Er zijn verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars die al gebruikmaken van deze mogelijkheden. Toch geven partijen aan dat het wenselijk is om de inzet voor samen beslissen transparanter te maken.


Grondig onderzoek met diverse methoden

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is op diverse manieren data verzameld. Allereerst werden zorgverleners en projectleiders geïnterviewd die betrokken zijn bij de implementatie van Samen Beslissen. Voorts werden twee dialoogsessies gehouden, waaraan de projectleiders van Beslist Samen!, zorgverkopers, kwaliteitsfunctionarissen en zorgverleners deelnamen. En tot slot zijn de resultaten uit deze dialoogsessies en de hieruit geformuleerde aanbevelingen besproken en aangescherpt tijdens een
klankbordbijeenkomst.


Samen Beslissen gaat behoren tot reguliere zorg

De conclusie van het rapport luidt dat Samen Beslissen op den duur hoort tot de reguliere zorg en onderdeel vormt in een groter geheel van veranderingen en verbeteringen in de zorg. Voor de initiële implementatie is echter tijdelijk extra investering nodig. Ziekenhuizen moeten investeren in een cultuuromslag en een gedragsverandering, zowel bij professionals als bij patiënten. Daarnaast zijn investeringen in de randvoorwaarden om Samen Beslissen goed vorm te geven noodzakelijk. Voor een juiste aanpak zijn kennis en ervaring nodig in een ziekenhuis.


Stimuleringsgelden voor Samen Beslissen

Het heeft de voorloperziekenhuizen enorm geholpen om met een beperkt budget veranderingen in gang te zetten. Een dergelijk soort ondersteuning kan wellicht ook andere ziekenhuizen over de streep helpen. Stimuleringsgelden kunnen bijdragen om de randvoorwaarden voor (de implementatie van) Samen Beslissen te ontwikkelen en in te voeren. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn het erover eens dat inspanning van beide kanten moeten komen.


Zorg die het beste bij de patiënt past

De conclusie sluit af met het standpunt dat volumedaling of sturen op minder operaties niet wenselijk is en niet het doel mag zijn van Samen Beslissen. Het doel van Samen Beslissen is altijd het leveren van zorg die op dat moment het best bij de patiënt past.


Samen Beslissen toegankelijk maken

PatientPlus sluit zich volledig aan bij deze conclusie. Onze missie is om Samen Beslissen op grote schaal toegankelijk te maken. Daarom ontwikkelen wij keuzehulpen. Onze keuzehulpen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in welke zorg op een bepaald moment het beste bij een patiënt past. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.


Het project vond plaats parallel aan het implementatieprogramma Beslist Samen!, waarin 10 ziekenhuizen en 2 UMC’s van maart 2017 tot en met augustus 2018 samen werkten aan de implementatie en borging van Samen Beslissen in twee zorgprocessen per ziekenhuis. Het project is initiatief van en werd mogelijk gemaakt door het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, CZ en Zilveren Kruis (Stichting Achmea Gezondheidszorg).